Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi společností Le NATAN company s.r.o. a jejími obchodními partnery.

I. Základní ustanovení

a)  Vztahy mezi smluvními stranami neřešené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

II. Smlouva o dílo

a) Předmětem uzavřené smlouvy o dílo je praní a žehlení prádla s dopravou.

b) Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

III. Ceny a platby

a) Všechny ceny jsou smluvní.

b) Platební způsob je stanoven na základě dohody smluvních stran.

IV. Ostatní ujednání

a) V případě změny obchodních podmínek je zhotovitel povinen prokazatelně předem seznámit objednatele s takovými změnami, a to písemně nebo emailem. Změny se považují za účinné, pokud je objednatel písemně nebo emailem odsouhlasil, nebo po uplynutí 30 dnů od doručení oznámení změn objednateli.

Oznámení o změně obchodních podmínek dle tohoto ustanovení je považováno rovněž za oznámení o aktualizaci ceníku a dalších informací internetové prezentace na adrese www.primapradelna.cz.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.5.2015 do odvolání.

Za společnost Le NATAN company s.r.o. schválil Ing. David Matoušek, projektový manažer.